Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων-Master’s Degree Program in Environmental, Disasters and Crises Management Strategies (EDCM)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Department of Geology and Geoenvironment)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2501/29.06.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4800

  URL Ιστοσελίδας: https://edcm.edu.gr/en/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι φυσικές διεργασίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι φυσικές καταστροφές που συνθέτουν τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο οδηγούν  σε τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς κρίσεις. Για την αντιμετώπισή τους επιβάλλονται νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις και συνεργασίες εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σύγχρονων προβλημάτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης και τομέα δραστηριότητας. Παράλληλα, η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένας κεντρικός, διαχρονικός στόχος των Περιφερειακών, Κεντρικών Φορέων αλλά και Διεθνών Οργανισμών.

  ις ανάγκες αυτές καλύπτει το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» με:

  • Διεπιστημονική προσέγγιση – με μεταπτυχιακούς φοιτητές – πτυχιούχους όλων των γνωστικών αντικειμένων
  • Κορυφαίους Διδάσκοντες – στελεχωμένο από διεθνούς αναγνώρισης καθηγητές, εμπειρογνώμονες και τεχνικούς με σημαντική εμπειρία στα αντικείμενα
  • Καινοτόμα εκπαιδευτική διαδικασία – που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ευέλικτο πρόγραμμα διαλέξεων με συμπληρωματική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, διάδραση μεταξύ καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μια σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων (σεμινάρια, εκδηλώσεις, ενημερωτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές ασκήσεις, επιστημονικές και ανθρωπιστικές αποστολές σε πληγείσες περιοχές)
  • Καινοτόμα ύλη – διαρκώς επικαιροποιημένη και ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του ΠΜΣ, σε πρωτότυπα γνωστικά αντικείμενα

  Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου επιστήμονα και επαγγελματία [https://bit.ly/2Tl8xTK]

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και των Κρίσεων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών του συνόλου των Τμημάτων ΑΕΙ (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικού Σώματος, Σχολών Δημόσιας Διοίκησης κ.ά. (εκτός από τις σχολές υπαξιωματικών) Ανώτατης Εκπαίδευσης, με ποικίλο γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

  Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς – Disasters and Crises Management Strategies in Administrative and Development Sectors
  2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση -Environmental Management Strategies – Environmental Education
  3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση – Sustainable Development Strategies in Local Government

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»

  Γραμματειακή Υποστήριξη: 210 7274777
  210 727 4414