Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και την Μουσική παράδοση του Αγίου Όρους

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θεολογική

  Τμήμα: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Ανθρωπιστικές Τέχνες,Θρησκεία και Θεολογία,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3282/Β΄/08.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1600

  URL Ιστοσελίδας: http://msc-mount-athos-studies.past.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα την Τέχνη και την Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξιδείκευση επιλεγμένων πτυχιούχων σε συστηματικές και ειδικές σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα και Θεολογία, την Αρχαιολογία, την Αρχιτεκτονική, την Τέχνη τη Μουσικολογία και την Ψαλτική Παράδοση του Αγίου Όρους, όπως ορίζεται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο χώρο των αγιορείτικων σπουδών, που παρουσιάζει μεγάλο διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον, και ο καταρτισμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις στα αντικείμενα της αγιορείτικης ιστορίας, της αγιορείτικης πνευματικότητας, της τέχνης, της αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής, καθώς και της μουσικής και ψαλτικής παράδοσης του Αγίου Όρους.

  Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί:

  α) Στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.

  β) Στην εδραίωση των ανά κατεύθυνση ειδικών γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής διεπιστημονικής θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής εξάσκησης τους στη συνθετική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων.

  γ) Στη προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης πάνω στα σχετικά ερευνητικά αντικείμενα καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

  δ) Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ. αποτελούν αφ΄ενός μεν η εξασφάλιση στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων διεπιστημονικών γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και αρχών, που θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση του ερευνητικού τους πνεύματος, αφ΄ ετέρου δε η καλλιέργεια σε αυτούς/ές των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πρόοδο της επιστημονικής, επαγγελματικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας.

  Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

  Δεκτοί γίνονται:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  2. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α), των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Παραγωγικών Σχολών.

  Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. άρθρο 5)

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
  • Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
  • Παιδαγωγικών Ακαδημιών
  • Παραγωγικών Σχολών

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Αγίου Όρους
  2. Θεολογίας και Πνευματικής Ζωής του Αγίου Όρους
  3. Μουσικής Παράδοσης και Ψαλτικής Τέχνης του Αγίου Όρους

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Κτήριο Θεολογικής Σχολή
  Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη
  2310 996681 – 996964 – 997020
  msc-mountathos@past.auth.gr