Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θεολογική

  Τμήμα: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Θρησκεία και Θεολογία,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1800

  URL Ιστοσελίδας: http://hchc.past.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί κυρίως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και δευτερευόντως σε αυτές του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, είναι η μελέτη και η έρευνα των διαφόρων ιστορικών και πολιτι¬στικών δεδομένων του Ορθόδοξου χριστιανικού βίου, όπως αυτά παρήχθησαν μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία της Ιστορίας και του Πολιτισμού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στον ελλαδικό χώρο, ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμα¬σία τους για μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελ¬ματική σταδιοδρομία.

  Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ.

  Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί:
  i. Στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  ii. Στην κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέ¬ρεο θεωρητικό υπόβαθρο στην Επιστήμη της Εκκλησι¬αστικής Ιστορίας και του Πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην ελλαδική Εκκλησία, καθώς και η ικανότητα διεπι¬στημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προ¬βλημάτων στα εν λόγω πεδία.
  iii. Στην εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχι¬ακών φοιτητών/τριών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη συνθετική προσέγγιση των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.
  iv. Στην προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα ερευ¬νητικά αντικείμενα που αφορούν στην Εκκλησιαστική Ιστορία και τον Πολιτισμό της ελλαδικής Εκκλησίας, καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
  v. Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτή¬των που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέ¬δου.
  vi. Στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδίκευσης γνώσης που αφορούν:
  α) Στην πορεία του χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο, την ίδρυση και την οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλά¬δος.
  β) στις μορφές και τη διάσταση του πολιτισμού, οι οποίες προήλθαν ή είχαν άμεση σχέση με την Ορθόδο¬ξη θρησκευτική παράδοση στην Ελλάδα. Στόχος είναι αφενός η παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σ’ αυτούς τους τομείς και αφετέρου η κατανόηση και η ερμηνεία των διαφόρων μορφών του σύγχρονου πολιτισμού του Ελλη¬νικού λαού, καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους με τις άλλες ορθόδοξες χώρες, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και Προτεσταντισμός).
  vii. Στην εξειδίκευση θεολόγων, ιστορικών, νομικών, φιλολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων, διπλωματών, στελεχών της Εκκλησίας και κρατικών υπαλλήλων με σχετικές προς το αντικείμενο γνώσεις για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγ¬γελματικό ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, καθώς και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του ΔΠΜΣ.

  Καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι αφενός να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες σταθερά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και παραγωγή δημιουρ¬γικής σκέψης καινοτομικού πνεύματος, και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς, τις κριτικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτεί η κοινωνία, καθώς και μια δεο¬ντολογικά υπεύθυνη επιστημονική επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.

  Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνε¬χούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και η προώ¬θηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  1. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των θεολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής.
  2. Στο ΔΠΜΣ δύνανται επίσης να εγγραφούν οι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών επιστημών της ημεδαπής, πτυχιούχοι παραγωγικών σχολών, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Θεολογίας
  • Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Παραγωγικών Σχολών
  • Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημϊών
  • Θετικών Επιστημών
  • Τεχνολογικών Επιστημών

 • Ειδικεύσεις:

  Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Ευθυμία Κυρατζή
  ☏ +30 2310 996682
  email: ekyratz@past.auth.gr