Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων (Product Design and Manufacturing)

 • Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Πόλη: ΧΑΝΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.prodes.pem.tuc.gr/el/archi/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing» καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξης της χώρας.

  Απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευσή τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος θα εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεση του στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα εργαστούν.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, καθώς και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, που υπηρετούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν. 4485/2017, εφόσον αυτό είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν.

 • Σημειώσεις:

  Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3000 ευρώ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6000 ευρώ για τους φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης prodes@pem.tuc.gr
  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα), μερική (4 εξάμηνα)

  Επικοινωνία

  Διευθυντής προγράμματος Π.Μ.Σ.

  Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης, τηλ. +30.28210.37348, nikos<στο>ergasya.tuc.gr.

   

  Γραμματεία MBA
  Κα. Λουκία Παπαδάκη
  Τηλ. +30.28210.37161
  e-mail: prodes<at>pem.tuc.gr
  Ταχυδρομικώς ή προσωπικά στο:

  Πολυτεχνείο Κρήτης

  Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

  Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος  «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing»

  Πολυτεχνειούπολη

  Κουνουπιδιανά, 73100

  Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα