Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

 • Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Άλλο Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Πόλη: ΧΑΝΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Μαθηματικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 6075/31.12.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://math.tuc.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές σε περιβάλλοντα μηχανικών.

  Κύριος σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή του στην υλοποίηση των γενικότερων στόχων του Πολυτεχνείου Κρήτης, συγκροτώντας ένα κέντρο ποιότητας και υποστηρίζοντας την εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού.

  Ιδιαίτερα, σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και η εκπαίδευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, σε θέματα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στις επιστήμες μηχανικών, με τρόπο που τους καθιστά ικανούς να συμμετέχουν τάχιστα και ενεργά σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες εν γένει.

  Ειδικά στόχο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εκπαίδευση μέσω της έρευνας και της προώθησης της επιστήμης σε συνεργασία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Δ.Π.Μ.Σ., μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από τμήματα θετικών σχολών στα αντικείμενα: Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων με την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ..

  Πτυχιούχοι της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου με τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης