“Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής”

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Τμήμα: Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4977/11.11.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  URL Ιστοσελίδας: https://digital-skills.the.ihu.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο-Στόχοι
  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και η διάχυση γνώσης στο χώρο της αγωγής, με εμβάθυνση στις εξής δύο ειδικεύσεις:
  1. Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία.
  2. Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στηνεκπαίδευση και δια βίου μάθηση.
  Το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:
  – Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους οι ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες κρίνονται απαραίτητες.
  – Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους στη χρήση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων σχολεία, παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, μονάδες ημερήσιας φροντίδας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και άλλους σχετικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  – Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις μονάδες αγωγής της χώρας (όλων των επιπέδων και βαθμίδων) και θα προωθήσει την έρευνα και τη διδασκαλία στις επιστήμες της αγωγής μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις και δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
  – Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες να συνδέσουν κριτικά τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον Ελλαδικό όσο και τον διεθνή χώρο.
  – Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες, καθώς και στην ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της αγωγής και εκπαίδευσης με την εισροή νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών-επιστημόνων σε τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης κοινωνίας.

  Αποτελεί συνεργασία των Τμημάτων:

  α) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και β) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα και παρέχει 90 ECTS, ενώ εντάσσεται στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

  Το σύστημα παρακολούθησης είναι υβριδικό (δια ζώσης και εξ αποστάσεως*) (*σε περίπτωση παράτασης της πανδημίας COVID19, τα μαθήματα θα γίνονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως).

  Τα δίδακτρα συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 2.100 ευρώ

  Έναρξη του μεταπτυχιακού στον Εαρινό Εξάμηνο 2021 (Μάρτιος – Ιούλιος 2021)

  Παρέχει πιστοποίηση «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (ΦΕΚ 736/25.02.2021 τ. Β’), καθώς και επάρκεια γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τις ρυθμίσεις του ΑΣΕΠ

  Παρέχει τη δυνατότητα περαίωσης των σπουδών, είτε με διπλωματική εργασία, είτε εναλλακτικά χωρίς διπλωματική εργασία με την επιλογή μαθημάτων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
  Όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ την
  ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων