«Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης» (Education Sciences: Research and Praxis in Changing Learning Environments)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

  Τμήμα: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ)

  Πόλη: Θεσσαλονίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρης, μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 πλήρης, 6 μερικής φοίτησης

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β΄ 5193/06-10-2022

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://msc-researchpraxis.nured.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-27

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής μέσω της κατάρτισης εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες που πηγάζουν από ραγδαίες αλλαγές (επιστημονικές, πολιτικές, τεχνολογικές, κοινωνικοοικονομικές, και πολιτισμικές) και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης στο σύνολό της (τυπική και μητυπική).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Προσχολικής Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής), Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Ειδίκευση Α. Δημιουργικοί σχεδιασμοί εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης Αντικείμενο της ειδίκευσης Α είναι η παροχή εξειδίκευσης υψηλής ποιότητας σε ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας. Με μια μετασχηματιστική και διερευνητική προοπτική για την εκπαίδευση στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, εξετάζονται εναλλακτικά μοντέλα για την έρευνα, τη μάθηση και το σχεδιασμό της διδασκαλίας (σε μητυπικά και τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα), για τη δημιουργικότητα και το ποιοτικό παιχνίδι, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, στα δικαιώματα και στις ανάγκες όλων των παιδιών πρώτης και μέσης παιδικής ηλικίας.
  Ειδίκευση Β. Τέχνες στην εκπαίδευση

  Αντικείμενο της ειδίκευσης Β είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα στο χώρο των τεχνών στην εκπαίδευση. Τόσο οι σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις όσο και η πρόοδος στον ερευνητικό τομέα, επιτάσσουν την ανάγκη επικαιροποίησης των τρόπων διαμεσολάβησης και βιωματικής αλληλεπίδρασης με τα παιδιά με έμφαση σε μία παιδοκεντρική διάσταση. Αναπτύσσεται διάλογος σχετικά με το επιστημολογικό περιεχόμενο της έρευνας των τεχνών στην εκπαίδευση και τις διαδικασίες και μεθόδους που αξιοποιούνται με στόχο την κατανόηση και διερεύνηση πτυχών των διαφόρων τεχνών και συνδυασμών τους