Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1600

  URL Ιστοσελίδας: http://msc-acs.uniwa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων και οι νέες υποδομές επηρεάζουν τομείς όπως η διαβίωση στις σύγχρονες πόλεις, τα συστήματα μεταφοράς, τα δίκτυα υποδομών, η βιομηχανία και η υγεία, δημιουργώντας νέες δυνατότητες και δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intelligence) και το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things). Η προσωποποίηση της επικοινωνίας με τα υπολογιστικά συστήματα με τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής αίσθησης, οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, οι εφαρμογές της ρομποτικής, η Έξυπνη Βιομηχανία (smart Industry 4.0) και οι τεχνολογίες blockchain χρησιμοποιούνται ήδη, ενώ τεχνολογίες που σχετίζονται με την κβαντική υπολογιστική, παρόλο που δεν είναι ευρύτερα διαθέσιμες, αποτελούν αντικείμενο έρευνας από ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρείες. Όλες οι ανωτέρω τεχνολογίες και οι εφαρμογές που σχετίζονται με αυτές αποτελούν απόρροια της εξέλιξης των τεχνολογιών που σχετίζεται με τα υποκείμενα υπολογιστικά συστήματα.

  Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα υπολογιστικά  συστήματα, τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται, τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές τους. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών των τεχνολογιών αυτών. Το ΠΜΣ δίνει έμφαση στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. Έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, η οποία συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων.

  Στόχος του ΠΜΣ είναι η διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.

  Το ΠΜΣ επιτυγχάνει την καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο απόφοιτος του ΠΜΣ  θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να:

  • Σχεδιάζει και αναπτύσσει υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων για εξειδικευμένες εφαρμογές
  • Σχεδιάζει και προγραμματίζει μη επανδρωμένα οχήματα
  • Αναπτύσσει εφαρμογές μηχατρονικών συστημάτων,
  • Σχεδιάζει και αξιοποιεί υλικό και τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας
  • Σχεδιάζει και εκτυπώνει σε τεχνολογία 3D
  • Σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα υλικού και λογισμικού από τη σύλληψη ως την κατασκευή πρωτοτύπου
  • Αξιοποιεί τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση για την αυτοματοποίηση παραγωγικών διαδικασιών

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία, καθώς και με το msc-acs@uniwa.gr.