Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Μαθηματικών

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 5

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Μαθηματικά,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.math.uoi.gr/

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Επιχειρησιακής Έρευνας Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορεί να γίνουν δεκτοί, ύστερα από απόφαση της Σ.Τ. (Συνέλευσης Τμήματος) κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι) ή Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής καθώς και oι κάτοχοι Μ.Δ.Ε συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να αποκτήσουν το Δ.Μ.Σ. (Δίπλωμα Μεταπτυχικών Σπουδών) του Τμήματος. Δεν γίνονται δεκτοί κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ίδιας Ειδίκευσης.

 • Ειδικεύσεις:

  • Μαθηματικά (Ανάλυση-Άλγεβρα-Γεωμετρία) • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (5 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (7 εξάμηνα)