Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Φυσικής

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Φυσική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1759/17.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.physics.uoi.gr/el/node/53

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ Φυσικής είναι η Επιστήμη της Φυσικής (βασική και εφαρμοσμένη). Ο σκοπός του ΠΜΣ
  είναι διττός:
  1) Η κατάρτιση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστημονικής έρευνας.
  2) Η εξειδίκευση επιστημόνων σε βασικούς και εφαρμοσμένους τομείς αιχμής ώστε να παραμένουν παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Επιστήμης Υλικών και Βιολογίας), και συναφών Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80)), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φυσική με τις εξής ειδικεύσεις:
  1. «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στη Θεωρητική Φυσική»
  2. «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στην Πειραματική Φυσική

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr)
  τηλέφωνο επικοινωνίας : 2651007490,7491,7192
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
  Γραμματεία Τμήματος Φυσικής,
  Πανεπιστημιούπολη,
  Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα