Πολιτιστική Διαχείριση Επικοινωνίας και Μέσων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Σχολή: ΔΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Τμήμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2704/τΒ/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://cmc.panteion.gr/index.php/communication-media-and-culture-studies/postgrad-studies/2018-2019-postgraduate-diploma

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και η ερευνητική ενασχόληση στα πεδία: α) της Πολιτιστικής Διαχείρισης, ευρέως νοούμενης, β) της Επικοινωνίας, Γλώσσας
  και Ρητορικής των Μέσων, γ) της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Μέσων και της Τεχνολογίας.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων
  γνώσεων, η ανάπτυξη της πρωτότυπης επιστημονικής
  έρευνας και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα
  παραπάνω πεδία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση»
  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τμημάτων
  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών,
  Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών
  Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής,
  Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών
  Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών Πανεπιστημίων της
  ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
  πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  Κατεύθυνση: «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»
  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα
  Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
  αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης,
  καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν,
  κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων με
  αυξημένα προσόντα και εμπειρία σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της
  Κατεύθυνσης,
  Κατεύθυνση: «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία»
  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τμημάτων
  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών,
  Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών
  Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής,
  Επιστημών της Αγωγής, Νέων Μέσων και Ψηφιακών Εφαρμογών, Πληροφορικής
  και Επιστήμης των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ
  συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως
  υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα και εμπειρία σε
  τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης,

 • Ειδικεύσεις:

  Πολιτιστική Διαχείριση
  β) Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
  γ) Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

 • Σημειώσεις:

  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, και εκτός διαδικασίας γραπτής δοκιμασίας,
  γίνονται δεκτοί έως δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
  που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού σε
  γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού
  Κράτους