Πολιτική θεωρία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Πολιτικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3118./τ.Β΄/31-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.polsci.auth.gr/el/polsci/6279

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η προαγωγή της γνώσης, ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας για την εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική και πρακτική ανάλυση των θεωριών και των αντιλήψεων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που διαμορφώνουν το πολιτικό γίγνεσθαι, μέσα από την ιστορία, την παράδοση και τη συστηματική μελέτη των σημαντικών πολιτικών θεωριών.

  Μελετώνται διεξοδικά οι πολιτικές θεωρίες, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση στη νεότερη και στη σύγχρονη εποχή. Εξετάζεται τόσο η εσωτερική λογική και διάρθρωση των διαφόρων θεωριών, όσο και η μεταξύ τους συσχέτιση και σύγκριση. Οι πολιτικές θεωρίες συνδέονται με την εξέλιξη του πολιτικού στοχασμού και κατανοούνται ιστορικά, αλλά και συστηματικά.

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει έτσι στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, καθώς και στη συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και αποκατάστασης των διπλωματούχων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι η έμφαση του προγράμματος αφορά στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα θεωρητικό και θεσμικό προβληματισμό.

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί:

  1. Κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και

  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  info@polsci.auth.gr
  +30 2310 995270