Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ κ ΙΣΤΟΡΙΑ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2704/τΒ/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=592&Itemid=890&lang=el

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σην ΠΜΣ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ
  αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, θαηά πξνηίκεζε Πνιηηηθψλ,
  Κνηλσληθψλ ή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
  της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
  της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
  συναφούς γνωστικού αντικειμένου

 • Ειδικεύσεις:

  Α. Ειδίκευση «Πολιτικής Επιστήμης» στις θεματικές
  ενότητες:
  Ι. «Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική»
  ΙΙ. «Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία»
  Β. Ειδίκευση «Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας» και β) της
  Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης