Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων – M.Sc.-Master of Science in Analysis and Control of Food Products

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2572/26.06.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3200

  URL Ιστοσελίδας: https://food-quality.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή).

  Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  •          Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιολογικών επιστημών, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, επιστήμης της διατροφής, χημικών μηχανικών) με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων .

  •          Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας των τροφίμων και διαχείριση της ποιότητας τους.

  •          Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή για κατανάλωση πιστοποιημένων κι ασφαλών τροφίμων.

  •          Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

  •          Κατανόηση των μεθόδων ασφαλούς παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμων (από την παραγωγή στην κατανάλωση)

  •          Κατανόηση συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

  •          Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής των Τμημάτων: Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Βιολογίας, Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Ζωικής Παραγωγής, Περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» (M.Sc.-Master of Science in Analysis and Control of Food Products). Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Το Διακρατικό/Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  grad-food@uowm.gr
  pmitliagka@uowm.gr