Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Νομική

  Τμήμα: Νομικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3648/τ.Β΄/27-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://law.auth.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός μεν του νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρτήσεις, αφ’ ετέρου δε των πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

  Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της πρώτης ειδίκευσης του Τεύχος Β’ 3648/27.08.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45791 προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τους φοιτητές για το χειρισμό νομικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις τόσο στο στάδιο της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας όσο και σε εκείνο της έκτισης των ποινών, να τους προσφέρει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα κέντρα θεραπείας, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προϋποθέσεις αποδοχής εξαρτημένων ατόμων σε αυτά, ώστε να μπορούν να παρέχουν σχετικές συμβουλές στους πελάτες τους, να παρέχει ειδικές γνώσεις σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών και τις δυνατότητες εξασφάλισης δωρεάν θεραπείας.

  Σκοπός της δεύτερης ειδίκευσης είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τους σπουδαστές για να μπορέσουν να αναλάβουν θέσεις ως σύμβουλοι αντιμετώπισης εξαρτήσεων, σύμβουλοι για διαταραχές συμπεριφοράς, κλινικοί θεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι για ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυλακισμένοι) ή μέλη του προσωπικού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την υποστήριξη των φοιτητών.

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  • Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων
  • Νομική και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Κύπρος

 • Σημειώσεις: