Περιβαλλοντική Μηχανική

 • Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: Σχολήγ Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Τμήμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Πόλη: ΧΑΝΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ B 2376/20182458/τ.Β΄/27-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.enveng.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes/programma-metaptychiakon-spoydon/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  1. η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και η περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς της,
  2. η προαγωγή της έρευνας που διεξάγεται στην επιστημονική περιοχή της Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Environmental Engineering) και
  3. η εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο φοιτητών καθώς και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την προσφορά εξειδικευμένου έργου, τη διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συνεισφορά στην επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

  Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τα προσόντα, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες να μελετήσουν και να επιλύσουν σύνθετα και απρόβλεπτα προβλήματα της Μηχανικής του Περιβάλλοντος με στόχο την ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπιση τους.

  Ειδικότερα ανά κατεύθυνση οι απόφοιτοι επιδιώκεται:

  • Να αποκτήσουν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και υγρών αποβλήτων, και να μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας, να αποκτήσουν την ικανότητα να εκπονούν μελέτες και έρευνα σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και αντιμετώπισης των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών,
  • Να επιλύσουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, να σχεδιάσουν ενεργειακά συστήματα αντιμετώπισης, να προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχιούχοι των τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Γεωπονίας, Μαθηματικών, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (ΣΤ).

 • Ειδικεύσεις:

  Ειδίκευση Α: «Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων».

  Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή».

 • Σημειώσεις:

  Τα τέλη φοίτησης ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 για τα τρία (3) εξάμηνα συνολικά σε χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ. Για φοίτηση πλέον των τριών (3) εξάμηνων, τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 100 ευρώ για κάθε επιπλέον εξάμηνο.
  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης