Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών (Global Health-Disaster Medicine)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4317 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/pagkosmia_ygeia_iatriki_ton_katastrofon/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»).

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health-Disaster Medicine” έχει ως αντικείμενο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, αλλά και απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων υγείας, επείγουσας ιατρικής, ιατρικής ευπαθών ομάδων με έμφαση στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Παράλληλα διδάσκονται θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικής πολιτικής, ανθρωπιστικού δικαίου και βασανιστηρίων, αλλά και θέματα επικοινωνίας της υγείας, επικοινωνιακής διαχείρισης τουκινδύνου, θέματα διαφάνειας και ανοικτών δεδομένων στην δημόσια υγεία καθώς και θέματα συμμετοχικού σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών υγείας.

  Συγκεκριμένα το ΠΜΣ παρέχει γνώσεις για διαχείριση κρίσεων φυσικών καταστροφών και συρράξεων, για αρχές λειτουργίας και διοργάνωση υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, για σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης βαρύτητας, διακομιδής και περίθαλψης θυμάτων μαζικών καταστροφών, για τις
  παγκόσμιες και εθνικές προτεραιότητες σε ζητήματα δημόσιας υγείας, διατροφής των πληθυσμών, ιατρικής ταξιδιωτών, επιδημιολογίας τροπικών νοσημάτων και σύγχρονων μεταδιδόμενων νόσων, για προβλήματα υγείας των ευπαθών ομάδων πληθυσμού όπως πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, παιδιά, ουσιοεξαρτημένοι κ.λπ., για τα ειδικά προβλήματα της υγείας της αναπαραγωγής και της υγείας σχετικής με το φύλο, για αρχές λειτουργίας διεθνών
  οργανισμών υγείας και οργανισμών αρωγής, για αρχές Διεθνούς Δικαίου, Γεωπολιτικής και παγκοσμιοποίησης των προβλημάτων υγείας, διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την υγεία.

  Πρόκειται για δυο σχετικά νέα επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως στις ιατρικές σχολές. Αναπτύχθηκαν για να απαντήσουν στο περίπλοκο πεδίο των αναγκών και προκλήσεων υγείας που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο: «Φαινόμενο επιδημιολογικής μετάβασης», αύξηση της έντασης ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών, διεύρυνση των ανισοτήτων, ενδυνάμωση ασθενών και κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν μια καινοτόμο προσέγγιση με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα.

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνολικά φιλοδοξεί να προετοιμάσει επαγγελματίες, ερευνητές και διαχειριστές προγραμμάτων υγείας (Managers & Policy Makers) με έναν ισχυρό συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης, ερευνητικών δεξιοτήτων, ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης αλλά και του αντίστοιχου επαγγελματικού ήθους.

  Στόχοι του προγράμματος είναι:
  • Εκπαίδευση στελεχών στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών υγείας με βάση επιστημονικές ενδείξεις (evidence based policy),
  • Ακαδημαϊκή μελέτη των προκλήσεων του πεδίου
  • Εφαρμοσμένη έρευνα, τεκμηρίωση και αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών (best practices) σε σύνθετα προβλήματα
  • Προετοιμασία για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα επείγουσας και ανθρωπιστικής ιατρικής, εργασία σε Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνή Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύματα με δράσεις στο πεδίο.

  Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό του είδους με αυτήν την διττή κατεύθυνση και την προσέγγιση του «one health approach», διασυνδέοντας την ιατρική των καταστροφών με την ιατρική των ευπαθών κοινοτήτων, την ιατρική ελάχιστων πόρων, την μεταναστευτική υγεία, την ψυχοκοινωνική προσέγγιση των θεματικών αυτών, την κοινωνιολογική, επικοινωνιακή, νομική, οικονομική και ανθρωπολογική τους διάσταση.

  Σκοπός  είναι όχι μόνο η επιστημονική κατάρτιση αλλά και η επαγγελματική ανέλιξη των φοιτητών αλλά και η υποστήριξη και δια βίου κατάρτιση του προσωπικού των εγχώριων φορέων πολιτικής προστασίας καθώς και σχετικών ιδιωτικών και εθελοντικών οργανισμών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine” (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας») γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι σχολών ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο (Νοσηλευτική, Φαρμακολογία, Βιολογία κλπ) ή Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας (International Medicine-Health Crisis Management)
  2. Ιατρική Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας (Disaster Medicine – Health Crisis Management)

 • Σημειώσεις:

  Η παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών ενώ σε υποψηφίους  φοιτητές που κατοικούν / εργάζονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ από την έδρα του ΠΜΣ,  δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που διαθέτει για τον σκοπό αυτό το ΠΜΣ και σε ποσοστό έως 35%.

  Σε περίπτωση που περισσότεροι του 55% των φοιτητών έχουν ως μητρική γλώσσα άλλης της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να διεξαχθούν στην αγγλική.

  Περισσότερες Πληροφορίες:

  τηλ. 2107461451 & 5

  e-mail: crisismed@outlook.com, mscmed@med.uoa.gr