Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Oceanography and management ofthe Marine Environment)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Department of Geology and Geoenvironment)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3555 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://oceanography.geol.uoa.gr

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήματα Γεωλογίας &Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας του ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών