Ωκεανογραφία – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Γεωλογίας

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/ocean-pms/introduction-ocean

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ωκεανογραφία – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» στοχεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε πολυθεματικούς κλάδους αποτύπωσης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

  Με την επιτυχημένη υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει σε βάθος τα γεωλογικά, βιολογικά και φυσικά συστήματα που αναπτύσσονται στη θάλασσα, τις διεργασίες που τα διέπουν καθώς και την αλληλοεπίδραση αυτών και θα έχουν εκπαιδευτεί σε πρακτικές μεθόδους θαλάσσιας έρευνας και εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας και τεχνικών. Οι νέοι επιστήμονες θα μπορούν να αναπτύσσουν και να εφαρμόσουν μεθοδολογίες και τεχνικές σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση θαλάσσιων τεχνικών έργων, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιπτώσεις ρύπανσης και υποβάθμισης, στην εκτίμηση αλιευτικών αποθεμάτων και τη διαχείριση της αλιείας, στις βασικές τεχνικές και μεθόδους των υδατοκαλλιεργειών, στην ανάδειξη και διαχείριση θαλάσσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες στη διαχείριση δεδομένων, στην επικοινωνία της πληροφορίας, στη συγγραφή εργασιών και στην οργάνωση και διαχείριση ερευνητικών – εκπαιδευτικών έργων. Με τις νέες γνώσεις τους οι επιστήμονες θα είναι ικανοί να στελεχώσουν ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς ή και να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές. Επιπλέον οι νέοι επιστήμονες θα είναι ικανοί να πάρουν μέρος στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αναφέρονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και συγκεκριμένα στην Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ν. 3983/2011), στην Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις (ν. 4546/2018), στην Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ) καθώς και σε δράσεις στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Growth) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Γεωλογίας
  • Βιολογίας