Οικονομική Επιστήμη

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3014/Τβ/2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://pubadmin.panteion.gr/el/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%83/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οικονομική Επιστήμη του Τμήματος
  Δημόσιας Διοίκησης είναι η διδασκαλία, έρευνα και ανάδειξη ζητημάτων, τα οποία υπάγονται στα αντικείμενα
  της Οικονομικής Επιστήμης.
  2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, η εξοικείωση των
  φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και
  η παραγωγή αποφοίτων με υψηλό βαθμό κατάρτισης
  στην Οικονομική Επιστήμη και ιδιαίτερη ικανότητα στη
  θεωρητική και εμπειρική ερευνητική εργασία στα επιμέρους πεδία της Οικονομικής Επιστήμης.
  3. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε
  Πανεπιστήμια, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε φορείς της
  Δημόσιας Διοίκησης και Οργανισμούς του Δημοσίου,
  σε ελεγκτικούς φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
  άλλους θεσμούς, με σκοπό, αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και, αφετέρου την αντιμετώπιση των
  αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν στη
  λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού
  Τομέα.
  4. Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση
  για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. Οικονομική Επιστήμη γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικών
  Επιστημών και Διοίκησης συναφών Τμημάτων, Τμημάτων Επιστημών Μηχανικού, Τμημάτων Μαθηματικών
  και Φυσικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, από το
  ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή
  των εισακτέων γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια συμπεριλαμβανομένων γραπτών εξετάσεων σε βασικούς για
  την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. κλάδους της
  Οικονομικής Επιστήμης.