Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3424/τ Β΄/17-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.lit.auth.gr/MA-mgrl

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η συστηματική εμβάθυνση της γνώσης και της έρευνας σε αυτό το γνωστικό πεδίο, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως οι Ψηφιακές Σπουδές, η Βιβλιολογία, η Ειδική Διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οι Σπουδές στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό αλλά και οι σχέσεις της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες και της φιλολογίας με άλλες επιστήμες.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει η Νεοελληνική Φιλολογία, στο πλαίσιο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ, καθώς και σε συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Ερμηνεία, Κριτική λογοτεχνικών κειμένων, Εκδοτική και επιμέλεια έκδοσης λογοτεχνικών κειμένων).

  Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συνεχίζοντας και διευρύνοντας την παράδοση της Σχολής σε διάφορες εκφάνσεις και εκδοχές των λογοτεχνικών σπουδών, όπως η κριτική της λογοτεχνίας, η επιμέλεια εκδόσεων και οι διάφορες πρακτικές της γραφής, αποσκοπεί να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα, να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με τη μεγαλύτερη δυνατή κατάρτιση, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευμένους Νεοελληνιστές Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσουν οι φοιτητές/τριες του Β΄ Κύκλου σε Σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν στην ενίσχυση και διάδοση των νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Στο Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος προπτυχιακών σπουδών έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

  Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Φιλολογίας
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια

 • Σημειώσεις: