MSc in Banking and Finance

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Νομικών Επιστημών / School of Economics, Business Administration and

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την πλήρη 4 για την μερική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 4056/17.09.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

  URL Ιστοσελίδας: https://econ.ihu.edu.gr/index.php/en/courses/mastersmscs/programmes/msc-in-banking-a-finance.html

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική», το οποίο οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του ΔΙ.ΠΑ.Ε., διαμορφώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω βασικές αρχές και στόχους:
  α. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στο γνωστικό πεδίο του Π.Μ.Σ.
  β. Την περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας.
  γ. Τη συνεχή προσαρμογή του Π.Μ.Σ. και των μεθόδων διδασκαλίας στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
  δ. Τη δυνατότητα των φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο, που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
  ε. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.
  στ. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
  ζ. Την αξιολόγηση του Π.Μ.Σ., των διδασκόντων και των φοιτητών.
  η. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών.
  θ. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τα προβλήματα των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.
  ι. Τη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικών προοπτικών και διασυνδέσεων στο διεθνές εργασιακό περιβάλλον.
  ια. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  2. Το περιβάλλον της χρηματοοικονομικής με τις απεριόριστες ευκαιρίες καριέρας, και τη συνεχή ανάγκη για οξυδερκή, ικανά και επιχειρησιακά ευέλικτα στελέχη, είναι μια από τις ελκυστικότερες επιλογές για μεταπτυχιακές σπουδές από φοιτητές με έφεση στις ποσοτικές μεθόδους. Οι επιχειρήσεις πλέον ζητούν στελέχη με ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις, βαθιά γνώση και
  αναλυτική ικανότητα για να μπορούν να επιτύχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.
  Το Πρόγραμμα ενοποιεί πλήρως θεωρία και πράξη και παρέχει στους φοιτητές τα ακόλουθα:
  • Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών και εφαρμογών της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής, σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και τεχνικών ικανοτήτων.
  • Βαθιά γνώση στατιστικών εφαρμογών στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.
  • Εστίαση σε χρηματοοικονομικά ζητήματα διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων.
  • Κατανόηση διεθνών θεμάτων τραπεζικής και χρηματοοικονομικής κάτω από ένα πολυπολιτισμικό πρίσμα.
  • Ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.
  • Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα που θα είναι ελκυστικά στους φοιτητές.
  Οι γενικές ικανότητες τις οποίες αποκτούν οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» κατά την παρακολούθηση και συμμετοχή σε αυτό είναι ιδίως:
  α) Η εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο σπουδών του Π.Μ.Σ. και η εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  β) Η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  γ) Η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  δ) Η λήψη αποφάσεων.
  ε) Η αυτόνομη εργασία αλλά και η ομαδική εργασία.
  στ) Η εργασία σε διεθνές περιβάλλον και σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  ζ) Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  η) Η επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
  θ) Η άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
  ι) Η προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  ια) Η προφορική και γραπτή επιστημονική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα

   

  The IHU MSc in Banking & Finance caters to the needs of recent graduates looking for an optimal combination of theory as well as a practical hands-on approach to the highly specified financial issues of a business or financial institution.

  Also, it is designed to facilitate learning through a variety of teaching methods, technologies and environments.

  From the moment you embark on your Master’s programme, you will acquire a key set of skills and the real-world knowledge crucial to achieving success in your chosen career.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  A good university degree in a relevant subject from a recognised University. Proof of English competence [IELTS (6.5 and above), or TOEFL (IBT, 90 and above) or TOEIC (850 and above) score or any recognised CPE]

 • Σημειώσεις:

  Scholarships available
  One year Full or two year Part-time Mode (weekdays evenings)

  You can contact us. for any inquiries regarding the programme you are interested in, via email and telephone.

  Alternatively you can arrange an appointment to visit us on campus!

  E-mail: infoseba@ihu.edu.gr
  admissions@ihu.edu.gr
  Address: 14th km Thessaloniki – Moudania
  57001 Thermi