Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος 

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2029/Β/5-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/annual/acoustic-design-and-digital-sound/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στην ακουστική επιστήμη και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και πρακτικό – εφαρμοσμένο επίπεδο στον επιστημονικό τομέα του ακουστικού σχεδιασμού, εστιάζοντας τόσο σε θέματα τέχνης, όσο και τεχνολογίας του ήχου. Έμφαση δίνεται στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, μέτρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας ήχου με βάση την ψηφιακή τεχνολογία και τους υπολογιστές.

  Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της μηχανικής του ήχου, του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα προστασίας από θόρυβο. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις στην ανωτέρω γνωστική περιοχή, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 και επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

  *πανεπιστημίων και ΤΕΙ

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367315

  Ε-mail: asp@eap.gr