Μουσική Παιδαγωγική

 • Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών

  Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: Κέρκυρα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2919Β΄/12-7-19

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://music.ionio.gr/gr/studies/postgraduate/postgraduate-programs/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις ειδικότητες του διεπιστημονικού χώρου της μουσικής ή παιδαγωγικής, εφόσον έχουν πιστοποιημένη γνώση μουσικής (πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου) ή/και αποδεδειγμένη καλλιτεχνική παρουσία στο χώρο της μουσικής.

 • Ειδικεύσεις:

  α)«Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα», “Music Education in Schools and the Community” και β) «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» “Choral Conducting of Children’s Choirs in Schools and the Community”.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα: