Βιοπληροφορική & Νευροπληροφορική

 • Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής

  Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Πόλη: Κέρκυρα

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2096Β΄/8-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://di.ionio.gr/postgraduate-studies/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Στο Δ.Μ.Π.Σ. «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με συναφή γνωστικά αντικείμενα (σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017), υπό την επιφύλαξη των άρθρων του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Με απόφαση των ιδίων οργάνων μπορούν να συντμηθούν ή να επιμηκυνθούν προθεσμίες που αφορούν στις διαδικασίες και τη λειτουργία
  του προγράμματος σπουδών.
  Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται πολύ
  καλή γνώση της αγγλικής καθώς μέρος των διαλέξεων,
  των συγγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού θα
  είναι στην αγγλική γλώσσα

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ