«Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειος» (MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσσαλονίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρης, μερική, εξ αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 πλήρης, 6 μερικής φοίτησης

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β΄ 2177/12-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/blacksea

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (MA in Black Sea and
  Eastern
  Mediterranean Studies) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
  επιπέδου
  στην αρχαιολογία, τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και διπλωματία, και γενικά τον
  πολιτισμό των λαών και των χωρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής

  Μεσογείου
  .

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται
  δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, των Σχολών Νομικών, Οικονο-
  μικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας, Γεωγρα-
  φίας, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογεια-

  κών ή Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ο-
  μοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συνα-
  φούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019,
  όπως εκάστοτε ισχύουν.