Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Μάρκετινγκ και διαφήμιση,Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ3841/06-09-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.dept.aueb.gr/marketing

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
  τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» έχει ως αντικείμενο
  την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευ-
  νας στον χώρο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το τμήμα Πλήρους Φοίτησης απευθύνεται σε απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να σταδιοδρομήσουν στους τομείς του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής Επικοινωνίας και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών, δωδεκάμηνης διάρκειας.

  Για να εξετασθεί η υποψηφιότητα παρακολούθησης του προγράμματος θα πρέπει ο υποψήφιος να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις:

  Να έχει πτυχίο από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής
  Να διαθέτει άριστη γνώση Αγγλικών, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό επιπέδου C2/Γ2/CPE
  Περισσότερες συμπληρωματικές πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων του Τμήματος Πλήρους Φοίτησης υπάρχουν στο άρθρο 5 του Κανονισμού Σπουδών.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (προσφέρεται σε τμήματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης) β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό (προσφέρεται σε τμήμα Πλήρους Φοίτησης).

 • Σημειώσεις:

  Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Προ-
  γράμματος ορίζονται ως εξής:
  Τμήμα Πλήρους Φοίτησης της ειδίκευσης «Μάρκετινγκ και
  Επικοινωνία»: 6.250 € (έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ).
  Τμήμα Μερικής Φοίτησης της ειδίκευσης «Μάρκετινγκ
  και Επικοινωνία»: 6.900 € (έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ).
  Τμήμα Πλήρους Φοίτησης της ειδίκευσης «Μάρκετινγκ
  και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό»: 6.250 € (έξι
  χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ).
  Στην ειδίκευση «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία», η δι-
  δασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων διεξάγονται
  στην Ελληνική γλώσσα και η διπλωματική εργασία συ-
  ντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην ειδίκευση «Μάρ-
  κετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό», η
  διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Αγγλική
  γλώσσα και η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην
  Αγγλική γλώσσα.