Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές(«Latin American and Iberian Studies» «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Department of Spanish Language and Literature )

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3434 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές (απόδοση στην Αγγλική ως «Latin American and Spanish Studies»
  και στην Ισπανική ως «Estudios Latinoamericanos y Españoles»)
  2. Μετάφραση – Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα (απόδοση στην Αγγλική ως «Translation – Linguistics. Theory and Applications in
  Spanish» και στην Ισπανική ως «Traducción-Lingüistica Teoría y Aplicación en la Lengua Española»)