Αρέθας (Arethas)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας (Department of Philology)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3037 Β' 2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.phil.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αρέθας» έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο της Βυζαντινής Φιλολογίας, νοούμενης ως μελέτης της ελληνικής γραμματειακής παραγωγής από τον 4ο μέχρι και τον 15ο αι. και των επιβιώσεών της.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
  Η προβολή και αξιοποίηση του γνωστικού αντικειμένου της Βυζαντινής Φιλολογίας, στις θεωρητικές του διαστάσεις και στις πρακτικές του εφαρμογές, με στόχο την υψηλού επιπέδου κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση, τους
  ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς και εκδοτικούς φορείς και τα πανεπιστήμια και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου και της χώρας με την προώθηση της έρευνας στον ιδιαίτερα σημαντικό, εθνικώς και διεθνώς, τομέα των φιλολογικών βυζαντινών σπουδών, και τη δημοσιοποίηση της, μέσω της συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων με τη μορφή μονογραφιών ή άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και σειρές. Το ΠΜΣ συμβάλλει επιπλέον στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων και στην αναζωπύρηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών και αποφοίτων του για την έρευνα και την επιστήμη.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Αρέθας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών των Τμημάτων (Ελληνικής) Φιλολογίας, λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην ειδίκευση: «Βυζαντινή Φιλολογία» (Byzantine Literature).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00′ – 12:00′

  Αικατερίνη Φώτου, Γραμματέας του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας,  6ος όροφος, κυψέλη 609, Κτήριο Φιλοσοφικής Πανεπιστημιόπολη – Ζωγράφου, τηλέφωνο/ fax 210 727 7788 , email: kfotou@phil.uoa.gr