Κοσμητική Χημεία

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Χημείας

  Πόλη: Καβάλα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: υποχρεωτική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 πλήρης (παράταση έως δύο εξάμηνα)

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3466/29.07.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://websites3.teiemt.gr/cosmetic/#

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2030-31

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρητική εξειδίκευση στην Κοσμητική
  Χημεία αλλά και εργαστηριακή εξειδίκευση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στον
  σχεδιασμό, παραγωγή κοσμητικών προϊόντων (καλλυντικών) (σε μικρή και βιομηχανική
  κλίμακα). Επίσης, η αποτίμηση και αξιολόγηση με συγκεκριμένες τεχνικές (έλεγχος
  ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας) των καλλυντικών προϊόντων, τόσο σε
  θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συγκειμένου
  ΠΜΣ. Μεγάλο μέρος του ΠΜΣ είναι η εισαγωγή νέων εννοιών στην Κοσμητική Χημεία
  όπως η Νανοχημεία μέσω της εφαρμογής Νανοϋλικών στα Καλλυντικά προϊόντα.
  Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών
  στον τομέα της Κοσμητικής Χημείας (καλλυντικών προϊόντων) καθώς και στην ανάπτυξη
  ερευνητικού πεδίου και παραγωγή προϊόντων (καλλυντικών) στο αντικείμενο αυτό. Οι
  απόφοιτοι θα διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να εργασθούν μεταξύ άλλων στην
  βιομηχανία καλλυντικών και στους κρατικούς και διεθνείς φορείς εγκρίσεως καλλυντικών
  προϊόντων. Επιπλέον αναμένεται η ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με τις Ελληνικές
  παραγωγικές μονάδες, μέσω της δημιουργίας άρτια καταρτισμένου και εξειδικευμένου
  ανθρώπινου δυναμικού και της μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στην
  προαγωγή των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα, οι σκοποί του
  Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών

  • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Κοσμητικής Χημείας

  • Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Παραγωγή Κοσμητικών Προϊόντων

  • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε
  δημόσιες υπηρεσίες, βιομηχανίες καλλυντικών, οργανισμούς έγκρισης καλλυντικών
  προϊόντων.

  • Προετοιμασία για σπουδές τρίτου κύκλου.

  Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί επίσης, στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών στα πλαίσια
  της συνεχούς και δια βίου μάθησης. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να
  εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπόβαθρο προηγμένων γνώσεων,
  μεθόδων, και αναλυτικών ικανοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή
  εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ’ αυτήν τη φιλοσοφία, οι τρόποι διδασκαλίας
  εστιάζονται στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων και περιλαμβάνουν διάφορες
  διαδραστικές μεθόδους, όπως εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων,
  εργαστηριακές ασκήσεις/πράξεις κ.α.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του
  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και

  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
  σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το
  Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

  Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
  του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι
  και μόνο ένας κατ ́ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που
  υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο
  οικείο Ίδρυμα.