“Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών”

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,

  Τμήμα: Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

  Πόλη: Καστοριά

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: δια ζώσης και και υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 πλήρης

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β΄ 3394/1-7-2022 (ιδρυτικό)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: https://gamedev.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-27

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Φ.Ε.Κ. 3394/01072022,τ.Β ́) οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Gaming and Multimedia Application Development).
  Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά.
  Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στην πόλη της Καστοριάς και στο θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ρομποτικής, Ολοκληρωμένων και Ενσωματωμένων Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη.
  Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης
  χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Σχολών, του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και απόφοιτοι/ες άλλων τμημάτων ΑΕΙ που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα προγραμματισμού με τουλάχιστον οκτώ (8) ECTS αθροιστικά.
  Υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.
  Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
  Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.