Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2808/τΒ/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://anthropology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=892&lang=el

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έχει
  ως αντικείμενο τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών
  φαινομένων και πολιτισμικών διαδικασιών από τη σκοπιά της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας.
  Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της έρευνας στον ευρύτερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών
  μέσα από την εμβάθυνση στις αναλυτικές έννοιες και
  τα μεθοδολογικά εργαλεία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και, συνακόλουθα, η δημιουργία εξειδικευμένων
  ανθρωπολόγων, επιστημόνων και ερευνητών/τριών, οι
  οποίοι/ες να είναι σε θέση να αναλύουν και να ερμηνεύουν καίρια φαινόμενα που απασχολούν σήμερα την
  ελληνική και άλλες κοινωνίες. Παράλληλος στόχος του
  ΠΜΣ είναι η εξοικείωση και η τριβή των φοιτητών/τριων
  με διεπιστημονικές προσεγγίσεις επίμαχων θεμάτων και
  σύνθετων προβληματικών όπου διασταυρώνονται γόνιμα η οπτική της Ανθρωπολογίας με αυτές που αντλούνται από συγγενή επιστημονικά πεδία από τον χώρο των
  Κοινωνικών Επιστημών

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων
  Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
  ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
  Ιδρυμάτων όλων των ειδικοτήτων. Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής,
  ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό
  Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)

 • Σημειώσεις:

  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός, ένας (1) υπότροφος του
  Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών
  σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, και ένας (1) αλλοδαπός
  υπότροφος του ελληνικού κράτους.