Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική (MSc in Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Βιολογίας (Department of Biology)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3280 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://kb-md.biol.uoa.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική” δημιουργήθηκε και λειτουργεί με στόχο την υψηλής ποιότητας θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στους τομείς της Κλινικής Βιοχημείας και Μοριακής Διαγνωστικής και συνεπώς τη δημιουργία στελεχών τα οποία θα είναι ικανά όχι μόνο να εκμεταλλευτούν την διεθνή τεχνογνωσία προς το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, αλλά και να συμβάλλουν δυναμικά στην ανάπτυξη καινούριας τεχνολογίας στα πλαίσια της έγκαιρης διάγνωσης, αποτελεσματικής πρόγνωσης εργαστηριακού χειρισμού διαφόρων ασθενειών.

  Τα τελευταία 15 χρόνια, το πρόγραμμα παρέχει με επιτυχία:
  – Εξειδικευμένες γνώσεις σε βασικά και ταχέως εξελισσόμενα πεδία των εφαρμοσμένων σύγχρονων βιοεπιστημών.
  – Τα πλέον σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας έρευνας σχετικά την παθογένεια, τη διάγνωση, την  πρόγνωση και εργαστηριακού χειρισμού ενός ευρέως φάσματος ασθενειών που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Βιοϊατρικής Έρευνας.
  – Επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση σε θέματα εφαρμογής κλασικών αλλά και σύγχρονων μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται συστηματικά αφενός στον τομέα της Βιοϊατρικής Έρευνας και αφετέρου στους εφαρμοσμένους τομείς της Κλινικής Βιοχημείας και Μοριακής Διαγνωστικής που αποτελούν βασικούς πυλώνες της Εργαστηριακής Ιατρικής.
   
  Στo πλαίσιo αυτό το συγκεκριμένο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στους ανωτέρω τομείς και να δώσει στους νέους επιστήμονες τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχή τους σταδιοδρομία στο δυναμικά αναπτυσσόμενο ερευνητικό και επαγγελματικό χώρο της Κλινικής Βιοχημείας και Μοριακής Διαγνωστικής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Διαιτολογίας-Διατροφής, Επιστημών Τροφίμων, Κτηνιατρικής, Επιστημών Ζώων, Οδοντιατρικής και άλλων συναφών Βιοεπιστημών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   
  2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία, αν δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου B2 (π.χ Lower) ή ανώτερου, εξετάζεται γραπτώς σε μετάφραση επιστημονικού κειμένου προκειμένου να αποδειχτεί η απαιτούμενη επάρκεια γνώσης αυτής.
   
  3. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών (ισοτιμία) από τον ΔΟΑΤΑΠ
   
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
            Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σύμφωνα με
            τα παρακάτω κριτήρια:
  •     Γενικός βαθμός πτυχίου (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
  •     Πτυχιακή εργασία (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
  •     Βαθμός των συναφών, όπως καθορίζονται από την Σ.Ε, με το γνωστικό αντικείμενο μαθημάτων (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
  •     Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
  •     Συστατικές επιστολές (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
  •    Ερευνητική  ή συναφή επαγγελματική εμπειρία (ποσοστό συμμετοχής: 10%)
  •    Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε (ποσοστό συμμετοχής: 40%)

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Βιοχημεία -Μοριακή Διαγνωστική» (MSc in “Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics”)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήματα Χημείας, Ιατρική Σχολή, Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ

 • Σημειώσεις:

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
  210-7274502