Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Ψυχολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3802/τ.Β'/15-10-2019 (Κανονισμός) 3333/τ. Β'/10.8.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.psy.auth.gr/el/secretariat-news/5686

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης στα πεδία της Κλινικής Ψυχολογίας και της Κλινικής Νευροψυχολογίας, στην ανάπτυξη της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να εργαστούν αυτόνομα ως κλινικοί ψυχολόγοι ή κλινικοί νευροψυχολόγοι, στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας όσον αφορά τα συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής της ψυχολογίας, και στη μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της ψυχολογίας.

  – Κατεύθυνση Κλινικής Ψυχολογίας
  Αντικείμενο της κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία, σε επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής και έρευνας. Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση της Κλινικής Ψυχολογίας έχει στόχο να εκπαιδεύσει τις/τους εκπαιδευόμενες/ους να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως κλινικοί ψυχολόγοι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές/ριες της κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας πρέπει να μπορούν να δράσουν αυτόνομα ως κλινικοί ψυχολόγοι σε όλα τα βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η ψυχολογική εκτίμηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη και η παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο και η σε βάθος επιστημονική έρευνα. Στο πρόγραμμα καλλιεργείται μια διευρυμένη οπτική για την αιτιότητα των ψυχολογικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι πελάτες, με ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα και πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία του ατόμου.

  – Κατεύθυνση Κλινικής Νευροψυχολογίας
  Αντικείμενο της κατεύθυνσης Κλινικής Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η διαγνωστική εκτίμηση και γνωστική αποκατάσταση νοητικών δυσλειτουργιών σε άτομα με πάθηση (νευρολογικής, ψυχιατρικής ή άλλης αιτιοπαθογένειας ή τραυματισμό) που επηρεάζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Βασίζεται σε γνώσεις ψυχολογίας, ψυχοπαθολογίας, λειτουργίας του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, νευροεπιστημών, στατιστικής, ψυχομετρίας και γενικής παθολογίας. Περιλαμβάνει την περιγραφή και διερεύνηση του προτύπου συμπεριφοράς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων γνωστικής νευροψυχολογικής αποκατάστασης. Στόχοι είναι η διάγνωση και η φροντίδα του ασθενούς, όπως επίσης και ο προσδιορισμός της διαταραχής και της εγκεφαλικής οργάνωσης. Όσο διευρύνεται ο ρόλος της κλινικής νευροψυχολογικής εκτίμησης, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας κλινικών και νοσοκομείων όπου νοσηλεύονται άτομα με δυσλειτουργία ή βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος και δεν περιορίζεται μόνο σε νευροχειρουργικές, νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές.

  Το εκπαιδευτικό πρότυπο του Π.Μ.Σ. βασίζεται εξίσου στην ακαδημαϊκή και την επαγγελματική κατάρτιση και συμπεριλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία έμπειρων κλινικών νευροψυχολόγων.

  Οι απόφοιτοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του κλινικού νευροψυχολόγου αυτόνομα και σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους φορείς (νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.) και να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων ή επιμορφωτικά σεμινάρια για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας (π.χ. ιατρούς, λογοθεραπευτές).

  Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) Τμημάτων Ψυχολογίας οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ημεδαπή.

  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ψυχολογίας ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Ψυχολογίας

 • Ειδικεύσεις:

  1. Κλινική Ψυχολογία
  2. Κλινική Νευροψυχολογία

 • Σημειώσεις:

  2310997304