Κλινική και Βιομηχανική Φαρμοκολογία – Κλινική Τοξικολογία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3639/τ.Β'/1-10-2019, ΦΕΚ 3558/22.08.2018 Τεύχος Β

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://cip.web.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» του τμήματος Ιατρικής έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε κάθε τι που αφορά στο φάρμακο, στην ορθολογική συνταγογράφηση και στην επιστημονική τεκμηρίωση της φαρμακοθεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη της τις αρχές της Φαρμακοδυναμικής και Φαρμακοκινητικής, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα πεδία της Φαρμακογενετικής, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, τη συνοσηρότητα, την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπευτική παρακολούθηση ασθενειών ή δηλητηριάσεων που προκαλούνται από την σκοπούμενη ή άσκοπη χρήση φαρμάκων και δηλητηρίων ή τοξινών, (διαμέσου της ανίχνευσης των ουσιών που προκαλούν την ασθένεια ή δηλητηρίαση, των συγκεντρώσεών τους και της υπόδειξης της κατάλληλης αντιμετώπισής τους) καθώς και τη διεξαγωγή προκλινικών και κλινικών δοκιμών φαρμάκων όλων των φάσεων (ιδιαιτέρως των μελετών τοξικότητας και τοξικοκινητικής).

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

  1. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα τρία προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας.

  2. Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική πράξη.

  3. Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία», γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες είναι:

  1. Για την ειδίκευση «Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική»: Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  2. Για την ειδίκευση «Βιομηχανική Φαρμακολογία»: Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ως εξής:

  α) Πτυχιούχοι Ιατρικής,

  β) Πτυχιούχοι των τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και Νοσηλευτικής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία.

  γ) Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.

  3. Για την ειδίκευση «Κλινική Τοξικολογία»: Kάτοχοι σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

  Ιατρικής
  Οδοντιατρικής
  Κτηνιατρικής
  Φαρμακευτικής
  Βιολογίας
  Χημείας
  Βιοχημείας
  Βιοτεχνολογίας
  Μοριακής Βιολογίας
  Γενετικής
  Νοσηλευτικής

 • Ειδικεύσεις:

  1. Κλινική Φαρμακολογια και Φαρμακευτική Ιατρική
  2. Βιομηχανική Φαρμακολογία
  3. Κλινική Τοξικολογία

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωία
  Παπαδήμα Γεωργία

  papadima@auth.gr 
  τηλ.+30 2310 999 312
  nfo_cip@auth.gr