Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3705/τ.Β΄/29-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.surgicalanatomy.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση ιατρών στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία) και η προσέγγιση από μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας.

  Με το ΠΜΣ καλύπτονται τα κενά στη γνώση για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προπτυχιακών ιατρικών σπουδών και της λήψης των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων όπου η ενασχόληση των επιστημόνων σε συντηρημένα και νωπά πτωματικά παρασκευάσματα θεωρείται απαραίτητη.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: Μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία), οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν επιφανειακή και τοπογραφική ανατομία καθώς επίσης και την απεικόνιση της δομής των διαφόρων οργάνων και ανατομικών δομών (φυσιολογικών και παθολογικών) που έχουν ως αποτέλεσμα τη λειτουργική αλλαγή της δομής και της μορφολογίας τους. Επίσης θα διδαχθούν τη χειρουργική ανατομία των οργάνων και των ανατομικών δομών (φυσιολογικών και παθολογικών) και θα επισημανθούν οι υπάρχουσες ανατομικές παραλλαγές, που έχουν ως αποτέλεσμα τη γνώση και τον σχεδιασμό των χειρουργικών προσπελάσεων και τεχνικών. Το παρόν ΠΜΣ στοχεύει στο να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες (χειρουργικών, παθολογικών και λοιπών ειδικοτήτων) στην κλινική αναίμακτη επέμβαση, τη διάγνωση μέσω απεικονιστικών εικόνων και την ασφαλή προσπέλαση κάθε ανατομικής περιοχής. Η συνεχόμενη χρήση των διαδικτυακών βιβλιοθηκών και των βάσεων δεδομένων που ουσιαστικά συμβάλλουν στην επιστημονική διαδικασία και στην αναζήτηση της γνώσης, θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι η περαιτέρω επιστημονική του κατάρτιση, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το περιεχόμενο της κλινικής και χειρουργικής ανατομίας.

  Επίσης σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας (Εφαρμοσμένης Ανατομίας) και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Ειδικότερα σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει και να καταρτίσει τους ιατρούς με γνώσεις κλινικής και χειρουργικής ανατομίας προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως το ανθρώπινο σώμα και να διαγνώσουν με ασφάλεια οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση επηρεάζει το πάσχον όργανο/α, με αποτέλεσμα να διαγνώσουν ευχερώς και να επιτύχουν άμεσα τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νοσολογικής κατάστασης συντηρητικά ή χειρουργικά. Ακόμη σκοπός είναι η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Ιατρικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Ρωμαλέα Παππά
  romaleap@auth.gr
  τηλ. 2310 999305