Κλασικής Φιλολογίας

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3558/τ.Β΄/22-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.lit.auth.gr/MA-classics

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας και Γραμματείας και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως η Πρόσληψη της Γραμματείας της Αρχαιότητας, η Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων, το Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Θέατρο κ.λπ.

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία του Τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.: α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, β) Λατινική Φιλολογία, γ) συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Επιγραφική, Παπυρολογία, Παλαιογραφία, Ιστορία και Κριτική – Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών κειμένων).

  Γενικότερα, αυτό το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους Κλασικούς Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας, και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση των κλασικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος προπτυχιακών σπουδών έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

  Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων τμημάτων καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Φιλολογίας
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
  2. Ειδίκευση στη Λατινική Φιλολογία

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  msc-classics@lit.auth.gr