Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 4725/22.10.2018, Τεύχος Β’ 3988/14.09.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://tourpost.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το προαναφερόμενο διιδρυματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»  εξειδικεύεται σε δύο επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.

  Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας.

  Η όλη θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού.

  Ο Τουρισμός είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος διεθνώς και προσφέρει σημαντικό αριθμό επαγγελματικών ευκαιριών, στις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας και όλου του πλανήτη.

  Είναι πλέον γνωστός ο ρόλος του Τουρισμού στην Οικονομική Ανάπτυξη της χώρας μας. Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) για τον αντίκτυπο του τουρισμού στην οικονομία της Ελλάδας, η συνολική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας, το 2015 ανήλθε σε 32,5 δισ. ευρώ (στο 18,5% του ΑΕΠ), ενώ 529.000 θέσεις εργασίας στηρίζονται άμεσα από τον τουρισμό.

  Με αυτά τα δεδομένα, όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται επαγγελματικά προς τον κλάδο του Τουρισμού και διεκδικούν γνώσεις βάθους, για να ανταπεξέλθουν στον εργασιακό ανταγωνισμό και να διεκδικήσουν θέσεις υψηλής αξίας στον εν λόγω κλάδο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α΄).

  Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

  Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..
  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) -σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»  εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

  Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων, στον σχεδιασμό ανάπτυξης τουριστικών προορισμών και στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας.

  Η όλη θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Σημειώσεις:

  Οι διαλέξεις γίνονται κατά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00, ενώ η δομή του προγράμματος είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντας να εκπληρούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα όπως π.χ. ERASMUS+, Horizon 2020 κ.λπ., σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους και την κείμενη νομοθεσία ως παράπλευρη δραστηριότητα.
  Οι υποχρεώσεις και οι δράσεις τους, σε κάθε περίπτωση καθορίζονται από τη ΕΔΕ του ΔΠΜΣ και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Επικοινωνία

  Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

  με την κα Γεωργία Κυρίτση ή την κα Ιουλία Λαζούρα

  tel: 210-53.85.285

  fax: 210-53.85.252

  e-mail msctourismos@uniwa.gr