Ιστορία και Τεκμηρίωση

 • Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας

  Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Πόλη: Κέρκυρα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3028Β΄/27-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: https://history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ιστορία και Τεκμηρίωση» έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση και την ερευνητική ενασχόληση με τομείς της Ιστορίας στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Αρχαίος Κόσμος – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και γ) Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία. Στόχος του είναι η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των φοιτητών στις αντίστοιχες περιόδους της Ιστορίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • εξοικείωση των σπουδαστών με την μεθοδολογία, τα εργαλεία καθώς και τα προβλήματα της έρευνας της Ιστορίας.
  • εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών και συνθετικών μεθόδων και τεχνικών στο πεδίο των Ιστορικών Σπουδών.
  • προαγωγή της επιστημονικής γνώσης κυρίως μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας και του διαλόγου με συγγενικούς για το κάθε γνωστικό πεδίο κλάδους.

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται προς όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε επί μέρους ζητήματα της ιστορικής έρευνας και να αποκτήσουν μία σφαιρική θεώρηση των σύγχρονων προσεγγίσεων στην επιστήμη της

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Ο αριθμός των θέσεων είναι προκαθορισμένος, και ανέρχεται κατ’ανώτατο σε 25 άτομα ανά κατεύθυνση.

  Η διαδικασία που ακολουθείται έως την τελική επιλογή των σπουδαστών στο ΠΜΣ περιγράφεται ως εξής:

  1) Αίτηση συμμετοχής και συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων.   Ειδικότερα,   οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  καταθέσουν στη Γραμματεία του ΤΙΣ αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο ΠΜΣ [βλ. το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ] και συνοδευτικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: i. Αντίγραφο πτυχίου και στην περίπτωση που είναι απόφοιτος/η Σχολής της αλλοδαπής και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, ii. Αναλυτική βαθμολογία, iii. Πιστοποιητικά βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών, iv. Βιογραφικό σημείωμα, v. Επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις, εφόσον υπάρχουν, vi.  Δύο συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.

  2) Συμμετοχή σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε καθορισμένο χώρο του Τμήματος Ιστορίας. Μόνον σε ειδικές περιπτώσεις (άτομα με ειδικά προβλήματα, κάτοχοι επίσημης ιατρικής γνωμάτευσης) είναι δυνατή η διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο θεματικές της Ειδίκευσης, με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την κατεύθυνση. Η ύλη τους (με ενδεικτική βιβλιογραφία) ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Τα θέματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι συντάσσονται γραπτώς και κληρώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η χρονική διάρκεια των εξετάσεων ανέρχεται στις δύο (2) ώρες.

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψ. δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας, των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων προηγείται γραπτή εξέταση σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται από τον υποψήφιο και η εξέταση συνίσταται στην κατανόηση κειμένου σχετικού με την ειδίκευση.

  3) Προφορική Συνέντευξη του υποψ. Η συνέντευξη πραγματοποιείται μετά το πέρας των εισαγωγικών γραπτών εξετάσεων. Κατά τη διάρκειά της ο υποψ. αναλύει τους λόγους και τα κριτήρια της επιλογής της συγκεκριμένης κατεύθυνσης και παρουσιάζει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα πάνω στο συγκεκριμένο κλάδο.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Ιστορία της Αρχαιότητας, β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Διευθυντής του Προγράμματος:
  Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Σμπόνιας sbonias@ionio.gr

  Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής με διετή θητεία (2020-21 και 2021-22):

  Κ. Σμπόνιας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
  Ηλ. Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής
  Αθ. Ευσταθίου, Καθηγητής
  Σ. Λαϊου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Ι. Κράλλη. Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια

  Υπεύθυνοι κατευθύνσεων:

  • Ιστορία της Αρχαιότητας:  Ι. Κράλλη ikralli@ionio.gr
  • Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας: Φ. Μπαρούτσος baroutsos@ionio.gr
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Μ. Δαμηλάκου mariadamilakou@yahoo.gr

  Γραμματέας του ΠΜΣ: Μαρία Κωνσταντινίδη mariakon@ionio.gr
  Επικοινωνία: pmshistdoc@ionio.gr