Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Φυσικές Επιστήμες,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2694/09.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://mscres.eee.uniwa.gr/index.php/el/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το παρόν ΠΜΣ έχει σκοπό να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της επιστημονικής περιοχής του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού και να εμπλακούν άμεσα και ενεργά στην εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας στο πεδίο αυτό, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση μέλους ΔΕΠ, ενισχύοντας έτσι το ερευνητικό προφίλ και την πρωτότυπη ερευνητική παραγωγή του Τμήματος. Η ερευνητική κατεύθυνση του ΠΜΣ συνδέεται ουσιαστικά αλλά και διαδικαστικά με τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια εντός του Τμήματος. Τα Εργαστήρια προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων, συμμετέχουν στην επιλογή των υποψηφίων, προσφέρουν τα μαθήματα εμβάθυνσης και παράλληλα αποτελούν το χώρο φιλοξενίας, καθοδήγησης και υποστήριξης των πρώτων ερευνητικών βημάτων των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι εντάσσονται εξ αρχής στις ερευνητικές ομάδες των Εργαστηρίων και λειτουργούν ως οργανικά μέλη τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  Επιπλέον σκοπός του ΠΜΣ είναι να καλλιεργήσει το έδαφος και να προετοιμάσει υποψήφιους διδάκτορες ελαχιστοποιώντας το «ρίσκο» της εγκατάλειψης της διαδικασίας από την πλευρά των μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων. Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές που
  προσβλέπουν στην εκπόνηση έρευνας και ενδεχομένως σε συνέχιση των σπουδών τους μέχρι το διδακτορικό, θα αποκτήσουν βιωματική εμπειρία της διαδικασίας, θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους και θα αποφασίσουν ώριμα και τεκμηριωμένα αν θα εμπλακούν σε ένα πιο
  μακροχρόνιο project, όπως είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  Οι ανωτέρω σκοποί καθορίζουν και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΜΣ, που είναι ο μικρός αριθμός προσφερόμενων θέσεων, η αυστηρή επιλογή των υποψηφίων, η λειτουργία σε καθεστώς πλήρους φοίτησης χωρίς χρέωση τελών φοίτησης, και η απαίτηση για δημοσίευση
  των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.
  Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  • να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα πεδία του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ώστε να αντιλαμβάνονται, να περιγράφουν και να κατηγοριοποιούν τις θεωρητικές γνώσεις, τα μοντέλα αναπαράστασης της γνώσης, τις μεθόδους και τα εργαλεία εφαρμογής των υπαρχουσών λύσεων αλλά και αντιμετώπισης των προκλήσεων και ανοικτών ερευνητικών ερωτημάτων στα πεδία αυτά,
  • να αναλύουν προβλήματα, να συνθέτουν λύσεις και να αξιολογούν συγκριτικά εναλλακτικές προσεγγίσεις σε εξειδικευμένα πεδία του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού,
  • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν, αρχικά με επίβλεψη και προοδευτικά με σχετική αυτονομία, ερευνητικά πλάνα με βάση συγκεκριμένες ερευνητικές μεθόδους και πρωτόκολλα, για να ελέγξουν ερευνητικές υποθέσεις και να τεκμηριώσουν την αποδοχή ή απόρριψη θέσεων ή
  υποθέσεων, τόσο θεωρητικώς όσο και επιβεβαιωτικώς πειραματικώς,
  • να συνεργάζονται με άλλους ομότιμους ειδικούς επιστήμονες σε διαθεματικά πεδία εφαρμογών των εξειδικευμένων γνώσεών τους, με στόχο την ανάπτυξη νέας γνώσης αλλά και καινοτομίας,
  • να περιγράφουν και να παρουσιάζουν με σωστό, ακριβή και πλήρη τρόπο την εργασία τους και τα αποτελέσματά της, σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο και με προφορικό, κειμενικό ή άλλο εποπτικό τρόπο ή μέσον,
  • να έχουν αναπτύξει και να επιδεικνύουν έμπρακτα την ευαισθητοποίησή τους ως προς την ηθική και τους κανόνες της Έρευνας, ως προς τις ατομικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις και συνέπειες των αποτελεσμάτων της, και να διακρίνουν τα ανοικτά ερωτήματα και προκλήσεις που αυτά συνεπάγονται,
  • να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τρίτο κύκλο των διδακτορικών σπουδών, σε εξειδικευμένα πεδία εντός του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 538-1514, -1224, -1225