Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υπηρεσίες υγείας,Ιατρική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4357/05.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

  URL Ιστοσελίδας: http://precision.med.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ιατρική Ακριβείας, Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική, καθώς και στα συναφή γνωστικά αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας, Γονιδιωματικής, Επιγενετικής, Πρωτεϊνωματικής, Μεταβολιμικής, Βιοχημείας, Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής, Βιολογίας Συστημάτων, Βιοπληροφορικής, Νανοϊατρικής, Βιοτεχνολογίας, και Βιοστατιστικής. Σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Επιστημών Υγείας.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων, μέσα από την κατανόηση και την αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται στην εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα. Παράλληλα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της βασικής κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με την παροχή υπηρεσιών υγείας, την παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμακευτικό χώρο σε σχέση με τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της ιατρικής, της φαρμακευτικής και της βιολογίας, στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής νέων φοιτητών προς άλλες χώρες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας και Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας ή πανεπιστημιακών τμημάτων με συναφές αντικείμενο (π.χ. Βιοπληροφορικής) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο ν. 4485/2017.

  Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

  • Ο βαθμός του πτυχίου
  • Η βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία εφόσον προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
  • Πιθανή ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου
  • Οι συστατικές επιστολές
  • Η προσωπική συνέντευξη
  • Το επίπεδο επάρκειας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο «Ιατρική ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» των συνεργαζόμενων Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)-με τίτλο: «Ιατρική Ακριβείας – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  precisionmed@auth.gr