Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Τμήμα: Φιλολογίας

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές,Λογοτεχνία και Γλωσσολογία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1715/17.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.philology.upatras.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη της γλώσσας, σε επίπεδο θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης, ως προς τη δομή του γλωσσικού συστήματος και τη χρήση του για επικοινωνιακούς σκοπούς.
  Σκοπός του προγράμματος είναι: α) Η εξειδίκευση των φοιτητών και των φοιτητριών στην επιστήμη της γλωσσολογίας, προσφέροντας μια συνολική θεώρηση της εσωτερικής δομής του γλωσσικού συστήματος και του τρόπου με τον οποίο το σύστημα αυτό τίθεται σε χρήση από τους ομιλητές. β) Η εκπαίδευση των αποφοίτων στις ερευνητικές αρχές, μεθοδολογία και ανάλυση της γλωσσολογικής επιστήμης και η δημιουργία νέων καταρτισμένων γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν ερευνητικά ή να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατεξοχήν πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι.
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί
  και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων εφόσον συντρέχουν
  οι απαραίτητες προϋποθέσεις (κυρίως επαρκής γνώση
  Γλωσσολογίας).

 • Ειδικεύσεις:

  Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Γλωσσολογία: γλώσσα και επικοινωνία»

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας
  του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504
  Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα.
  Τηλ.: 2610-969312, 2610-969324  fax: 2610-996197,
  e-mail: philsec@upatras.gr