Γλωσσική Τεχνολογία

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.di.uoa.gr/lt

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας όπου συνδυάζονται οι υπολογιστικές τεχνικές της Πληροφορικής με τη Γλωσσολογία.

  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

  1. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων – ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας,
  2. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας που σχετίζονται με την παρουσία της Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή και με στην βιομηχανία με αντικείμενο την Γλωσσική Τεχνολογία.

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γλωσσική Τεχνολογία» (Μ.Sc. in Language Technology). Οι τίτλοι ΔΜΣ απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του συνεργαζόμενου Iνστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

  Οι απόφοιτοι του ΔΜΠΣ Γλωσσική Τεχνολογία αποκτούν διαθεματική αντίληψη και δεξιότητες για την  συνθετική προσέγγιση των μαθηματικών και της πληροφορικής από τη μια και των επιστημών της γλώσσας από την άλλη.

  Μέσα από την συνθετική προσέγγιση αναδεικνύονται οι δυνατότητες της Πληροφορικής, η οποία πλέον λειτουργεί ως επιστήμη που εξυπηρετεί όλες τις άλλες. Ταυτόχρονα γίνεται εμφανές το εύρος των επιστημών της γλώσσας, των οποίων τα αναλυτικά εργαλεία και οι δυνατότητες υποστήριξης βιομηχανικών εφαρμογών αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη συνεισφέροντας καθοριστικά στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του.

  Το ΔΠΜΣ έχει σχεδιαστεί για να  αποδίδει επιστήμονες με ειδικές δεξιότητες στους τομείς των Μεγάλων Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης:

  • Στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), με ειδίκευση στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων, ενός από τους κατεξοχήν τύπους Μεγάλων Δεδομένων.
  • Στη Τεχνητή Νοημοσύνη, με ειδίκευση στην επεξεργασία του φωνούμενου λόγου, περιοχή με τεράστιες σημερινές και μελλοντικές δυνατότητες σε όλες τις εφαρμογές επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής.
  • Στη Τεχνητή Νοημοσύνη, με ειδίκευση στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας (ανάπτυξη πόρων και λογισμικού) με στόχο εφαρμογές για περίπου κάθε δραστηριότητ

  Πρόκειται για επιστήμονες που έχουν την δυνατότητα να:

  • υποστηρίξουν σημερινές και μελλοντικές ανάγκες τοπικής προσαρμογής (localization) λογισμικών,
  • εργαστούν πιο ανεξάρτητα στην έρευνα και τις εφαρμογές λόγω της διαθεματικής τους παιδείας,
  • να λειτουργήσουν συνθετικά σε διεπιστημονικές ομάδες.

  Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία έχουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), όσο και σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, στην εκπαίδευση και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από:

  • Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα Τμήματα Φιλολογίας (κυρίως κατεύθυνση Γλωσσολογίας).

  Είναι όμως δυνατόν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

  Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις: πληροφορικής/προγραμματισμού από τους αποφοίτους γλωσσολογίας/φιλολογίας/ανθρωπιστικών σπουδών ή  γνώσεις γλωσσολογίας από  τους αποφοίτους   θετικών επιστημών. Το πρόγραμμα του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει κατάλληλα μαθήματα υποβάθρου καθώς και σεμινάρια ή άλλες διευθετήσεις για την κάλυψη υποβάθρου για τους πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και για τους  πτυχιούχους θετικών επιστημών.

  Το ΔΠΜΣ δέχεται έως τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γλωσσική Τεχνολογία» (Μ.Sc. in Language Technology). Οι τίτλοι ΔΜΣ απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του συνεργαζόμενου Iνστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»/Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 • Σημειώσεις:

  Υποτροφίες

  Με απόφαση της Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την τρίτη και την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης σε δύο φοιτητές που έχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στα Α’ και Β’ εξάμηνο αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

  Επικοινωνία

  Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
  15784 Αθήνα

  ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
   Γραφείο Γραμματείας – Ισόγειο
   +30 210 7275173

  ΠΑΛΑΣΚΑ ΦΡΟΣΩ
   Γραφείο Γραμματείας – Ισόγειο
   +30 210 7275192