Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Φιλολογίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίτηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3705/τ.Β΄/29-8-2018, Διόρθωση σφάλματος 4361/τ.Β΄/ 18-10-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.lit.auth.gr/MA-comlit

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία, όπως η Λογοτεχνική Μετάφραση και η Πρόσληψη της Αρχαιότητας.

  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

  Γενικότερα, αυτό το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας, και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση των σπουδών Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Φιλολογίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  info@lit.auth.gr