Επιστήμη Οίνου και Ζύθου

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Επεξεργασία τροφίμων,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3309/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.wvbs.uniwa.gr/%CF%80%CE%BC%CF%83/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, είναι η σύγχρονη και ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική εκπαίδευση στους τομείς της Αμπελουργίας, της Οινολογίας, της Αποσταγματοποιίας, της Ζυθοποιίας και της Τεχνολογίας Ποτών. To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – MSc in Wine and Beer Science» με δυο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer), συμβάλει στην παραγωγή έμψυχου κεφαλαίου για την ανάπτυξη όχι μόνο του κλάδου της Οινολογίας αλλά και αυτού της Ζυθοποιίας, και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της Ελληνικής ανταγωνιστικής μεταποίησης καθώς και της οικονομικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας μας. Σημειωτέον ότι η χώρα μας κατέχει την 12η θέση στην παγκόσμια παραγωγή οίνου (το 2012 η χώρα μας βραβεύτηκε με περισσότερα από 300 Διεθνή Βραβεία και διακρίσεις και διαθέτει 680 καταγεγραμμένα οινοποιεία και 40 περίπου συνεταιρισμούς).

  Η συσσωρευμένη εμπειρία των εμπλεκόμενων μελών εκπαιδευτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, αλλά και του συνεργαζομένου εξειδικευμένου επιστημονικού και εργαστηριακού δυναμικού, καθώς και ο διαθέσιμος άρτιος σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός και οι λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές, αποτελούν εγγύηση επιτυχίας του καινοτόμου Π.Μ.Σ. που αυτοδύναμα διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι, οι κάτοχοι του σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικο-οικονομικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα επιχειρήσεις οίνου και ζύθου αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Τεχνολόγων Οινολόγων, Γεωπονίας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών- Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, Διαιτολογίας, Φυσικής και συναφών επιστημών.
  Από υποψήφιους προερχόμενους από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, από υποψήφιους προερχόμενους από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται να απαιτηθεί να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του Δ.Μ.Σ. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Κατεύθυνση Ι: Οίνος (Wine)
  β) Κατεύθυνση ΙI: Ζύθος (Beer)