Επιστήμη και Τεχνολογία Πληροφορικής και Υπολογιστών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Φυσικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3463/21.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1000

  URL Ιστοσελίδας: http://msc-cse.ice.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι φοιτητές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών», αφορούν τις τεχνολογίες αιχμής σε κάθε ειδίκευση, καθώς και θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. Το Π.Μ.Σ. έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα η οποία συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση τεχνογνωσίας, και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων. Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.

  Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Οι δεξιότητες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδίκευση  την οποία θα επιλέξει ο φοιτητής. Συγκεκριμένα:

  Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων  θα είναι ικανός

  • να αξιοποιεί την υπολογιστική νοημοσύνη για την επίλυση δύσκολων σύγχρονων προβλημάτων,
  • να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών,
  • να διαχειρίζεται δεδομένα μεγάλης κλίμακας με τη χρήση σύγχρονων βάσεων δεδομένων και εργαλείων εξόρυξης, ανάκτησης, διαχείρισης,
  • να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνικές για την επεξεργασία και παραγωγή εικόνας, πολυμέσων και γραφικών,
  • να χρησιμοποιεί τις νέες τάσεις στα συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών και
  • να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

  Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ στην Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων θα είναι ικανός

  • να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονες εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού/υλικού,
  • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων,
  • να σχεδιάζει προηγμένα ψηφιακά συστήματα υψηλής αξιοπιστίας,
  • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνικές διάχυτου και κινητού υπολογισμού,
  • να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις σε θέματα προηγμένων αρχιτεκτονικών υπολογιστών,
  • να αξιοποιεί τις τεχνολογίες δικτύων αισθητήρων για την υλοποίηση εφαρμογών που σχετίζονται με το διαδίκτυο των αντικειμένων και
  • να αναπτύσσει υπολογιστικά συστήματα σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

  Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων θα είναι ικανός

  • να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων αρχιτεκτονικών δικτύων επικοινωνιών, όπως η δικτύωση που ορίζεται από το λογισμικό, τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας επόμενων γενεών, τα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών και τα δίκτυα των κέντρων δεδομένων,
  • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν τις διαδικτυακές υποδομές και υπηρεσίες,
  • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων σε δικτυακά περιβάλλοντα,
  • να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων,
  • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν την υπολογιστική νέφους και
  • να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί τεχνικές διάχυτων και ενσωματωμένων συστημάτων και δικτύων αισθητήρων σε οικοσυστήματα διαδικτύου των αντικειμένων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη 1
  Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243
  email: msc-cse@uniwa.gr