Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Msc in Data Science andInformation Technologies)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ( Department of Informatics and Telecommunications )

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2555 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2700

  URL Ιστοσελίδας: http://dsit.di.uoa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  κάτοχοι τίτλου του
  Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

 • Ειδικεύσεις:

  1. Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big Data and Artificial Intelligence)
  2. Βιοπληροφορική – Επιστήμη βιοϊατρικών δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data science)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών