Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας / Educational Studies: Teaching Modern Greek Language

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Γλώσσες,Απόκτηση Γλώσσας

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4307/02.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://blogs.uowm.gr/tmgl/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και η προσφορά στους απόφοιτους του της κατάλληλης κατάρτισης και ειδίκευσης, ώστε να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε όλες τις Βαθμίδες της εκπαίδευσης (στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης/ξένης. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα αποκτούν μια στέρεη κατάρτιση γύρω από την ελληνική γλώσσα, τις γλωσσοδιδακτικές τάσεις και απόψεις που επικρατούν και θα είναι ικανοί να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας».
  Βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι:
  – Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και ικανότητα διεπιστημονικής διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν τη διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης (Γ1), δεύτερης (Γ2) ή ξένης γλώσσας (ΞΓ).
  – Η κατάρτισή τους σε θέματα γλωσσικής ποικιλότητας και διαχείρισης της με συνειδητοποίηση της άρρηκτης σύνδεσης της γλώσσας με την κοινωνία (γλωσσική ετερογένεια και ποικιλότητα).
  – Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα γλωσσικής διδασκαλίας καθώς και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
  – Η επιστημονική κατάρτιση για τη στελέχωση εκπαιδευτικών μονάδων και υπηρεσιών, φορέων και κέντρων έρευνας, που απαιτούν την εξειδίκευση σε τομείς της γλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας και αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την εφαρμογή ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος.
  – Η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς Βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος.
  – Η προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας σε γνωστικά πεδία των Επιστημών της Αγωγής και ειδικότερα της γλωσσικής διδασκαλίας,
  – Η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  – Η χρήση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και των ψηφιακών πόρων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων γλωσσικής διδασκαλίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ.«Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language)» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ελληνικής Φιλολογίας και Ξένων Φιλολογιών, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language)».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα: του Τμήματος Νηπιαγωγών (http://www.nured.uowm.gr) και του ΔΠΜΣ (http://blogs.uowm.gr/tmgl/) ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο Π.Τ.Ν. της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. (ώρες συνεργασίας 10-14, τηλ.: 2385055100, αρμόδια η κ. Ελένη Φωτιάδου efotiadou@uowm.gr ).