Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Πόλη: ΡΟΔΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Κατάρτιση εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3245/Β΄/08.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν α) η οριζόντια αξιοποίηση των Νέων Μέσων και των διαδικτυακών υπηρεσιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, β) ο ευρύτερος λειτουργικός γραμματισμός των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ο εστιασμένος διδακτικός γραμματισμός των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Νέων Μέσων, γ) ο συνδυασμός των θεωρητικών προσεγγίσεων για την εκπαίδευση με τα ψηφιακά πολιτισμικά επιτεύγματα και τα μιντιακά τεχνουργήματα, δ) η συνεισφορά στην προώθηση της ψηφιακής μάθησης και τις ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα.

  Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και η θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται α) με ζητήματα από τη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στα Νέα Μέσα και στις ΤΠΕ, δηλαδή σε μακροκοινωνικό επίπεδο, β) με θέματα οργάνωσης της εκπαιδευτικής δομής στη βάση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών τα οποία προβλέπουν την οριζόντια ένταξη της ψηφιακής μάθησης και την ανάπτυξη μιντιακής φιλοσοφίας, δηλαδή σε μεσοκοινωνικό/θεσμικό επίπεδο, γ) με διαδικασίες διαφορετικής οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εντάσσοντας καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, με στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή σε μικροκοινωνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι θα πρέπει:

  • να γνωρίζουν και να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για

  1. θεωρητικές προσεγγίσεις για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
  2. διδακτικές μεθόδους αξιοποίησης Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  3. τις προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται στα ΔΕΠΠΣ για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  4. ποικίλες μορφές εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  5. προσεγγίσεις ερευνητικής μεθοδολογίας στην εκπαιδευτική έρευνα,

  • να καταλαβαίνουν, να περιγράφουν, να επεξηγούν, να αναλύουν και να συγκρίνουν

  1. τα δομικά στοιχεία θεωρητικών προσεγγίσεων για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
  2. τα επιμέρους στάδια σχεδιασμού και τις φάσεις υλοποίησης διδακτικών μεθόδων αξιοποίησης Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  3. τον τρόπο οργάνωσης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που απορρέουν από τα ΔΕΠΠΣ και να τεκμηριώνουν την επιλογή τους για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  4. τη δομή, τον τρόπο πλοήγησης, τη σημασία των επιμέρους υπολογιστικών λειτουργιών ποικίλων μορφών εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  5. τη δόμηση (design) διαφορετικών προσεγγίσεων ερευνητικής μεθοδολογίας και τη σημασία της για τον σχεδιασμό έρευνας σε ποσοτικά και ποιοτικά πεδία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,

  • να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν

  1. θεωρητικές προσεγγίσεις για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
  2. σύγχρονες διδακτικές μεθόδους αξιοποίησης Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  3. classroom based Curricula και να εκπονούν εκπαιδευτικά σενάρια διδασκαλίας για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  4. ποικίλες μορφές εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να οικοδομούν γνώσεις και να στοχάζονται με και πάνω στη χρήση ψηφιακών μέσων και πηγών,
  5. ερευνητικές δράσεις με στόχο να απαντούν σε εκπαιδευτικά ζητήματα ή προβληματισμούς και να προτείνουν παιδαγωγικά και εμπειρικά τεκμηριωμένες λύσεις.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΟΜΟΤΑΓΩΝΑΝ ΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση:

  • 65% διά ζώσις
  • 35% εξ αποστάσεως

  ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών
  Δημοκρατίας 1, Kτίριο “Κλεόβουλος”
  Ρόδος, 85132
  Τηλέφωνο: +30 22410 99274
  FAX: +30 22410 99275
  Email : rhodes_pms_nt@aegean.gr
  Url: http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu 
  fb: https://www.facebook.com/pms.edutech