Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Επιστήμη της εκπαίδευσης,Εκπαίδευση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2974/τ.Β΄/24-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://history.eled.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Aντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μελέτη των δημόσιων χρήσεων της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας υπό το πρίσμα του ακαδημαϊκού πεδίου της δημόσιας ιστορίας.
  Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους οι αφηγήσεις του παρελθόντος κατασκευάζονται και προσλαμβάνονται στη δημόσια σφαίρα, μέσω διάφορων θεσμικών χώρων και πρακτικών όπως η εκπαίδευση, τα μουσεία, τα μνημεία, τα αρχεία, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
  Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας» είναι:
  i. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και επιστημολογικές προσεγγίσεις στην επιστήμη της ιστορίας.
  ii. Η συνθετική προσέγγιση αναφορικά με τη σημασία, τους σκοπούς και τους στόχους της ιστορίας, της τοπικής ιστορίας και της δημόσιας ιστορίας.
  iii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, που θα καταστούν ικανοί να αναλύουν τις ποικίλες «αναγνώσεις» καίριων ιστορικών ζητημάτων και να προσεγγίζουν κριτικά τις διαμάχες για τα σχολικά εγχειρίδια.
  iv. Η παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης σχετικά με την ακαδημαϊκή και τη δημόσια προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικών με την έρευνα και τη μελέτη σύνθετων ιστορικών και κοινωνικών προβλημάτων.
  v. Η παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στο ζήτημα της διδακτικής των τραυματικών γεγονότων της ιστορίας.
  vi. Η παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης γύρω από τις πολιτικές της μνήμης.
  vii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων που θα έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για απασχόληση σε τοπικά ή γενικά Αρχεία, Κέντρα Ιστορίας και πολιτισμού, ερευνητικά κέντρα κλπ. καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση βιβλιοθηκών και αρχειακών συλλογών.
  viii. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  ix. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  *Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέστειλε τη λειτουργία του